หน้าหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
หลักการ
ขอบข่าย
วัตถุประสงค์
  รายงานความดี
รายงานความดีรายบุคคล
รายงานการฝากความดี
รายงานคะแนนความดีประจำห้อง
รายงานความดีประจำภาคเรียน
รายงานการกระทำความดี
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
การกระทำความดี
ที่ หัวข้อการทำความดี วันที่ทำ รายชื่อ
1 มาโรงเรียนทันเวลา 21-07-2563
1 เด็กชายรชต ธนะตุ้ย
2 จิตอาสา 05-01-2561
1 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
2 เด็กชายกฤติภัทธ นนตานอก
3 เด็กชายยศพัทธ์ ชายสวัสดิ์
4 เด็กหญิงวราภรณ์ ทามัน
5 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
6 เด็กหญิงพิชชาพร ลาดตะน๊ะ
3 เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ 05-01-2561
1 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
2 เด็กชายพีรพัฒน์ ดินดาน
3 เด็กชายยศพัทธ์ ชายสวัสดิ์
4 เด็กหญิงวราภรณ์ ทามัน
5 เด็กหญิงพิชชาพร ลาดตะน๊ะ
6 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
4 ความซื่อสัตย์ 04-01-2561
1 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
2 เด็กหญิงพิชชาพร ลาดตะน๊ะ
3 เด็กชายยศพัทธ์ ชายสวัสดิ์
4 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
5 เด็กหญิงวราภรณ์ ทามัน
5 จิตอาสาประชาสัมพันธ์ 04-01-2561
1 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
2 เด็กชายพงษ์สิริ ผัดแก้ว
3 เด็กชายพีรพัฒน์ ดินดาน
6 จิตอาสา 04-01-2561
1 เด็กชายนราวิชญ์ หินแก้ว
2 เด็กชายกันตพัฒน์ กันแก้ว
3 เด็กชายพีรพัฒน์ ดินดาน
4 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
7 เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ 01-01-2561
1 เด็กชายพีรพัฒน์ ดินดาน
2 เด็กหญิงสุภัสสรา วงศ์ษารัตน์
3 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
4 เด็กชายนพรัตน์ ตัน
5 เด็กชายสรรพวิทย์ ตันสอน
8 จิตอาสา 03-01-2561
1 เด็กชายมูนะ ภูเซน
2 เด็กชายเฉลิมชัย แสงคำมา
9 เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ 03-01-2561
1 เด็กชายธีรวัฒน์ ฟังช้า
2 เด็กชายธีรภัทร แสนธิ
10 จิตอาสาประชาสัมพันธ์ 29-07-2559
1 เด็กชายสิปปภาส ปินใจ
11 จิตอาสาประชาสัมพันธ์ 29-07-2559
1 เด็กชายอดิศักดิ์ เทพวงค์
12 ความซื่อสัตย์ 12-07-2559
1 เด็กหญิงจันธิมา ก๋าคำ
2 เด็กหญิงปาริชาต วงษ์มาย
3 เด็กชายชัยภัทร จินดาจักร์
4 เด็กชายบวรวิทย์ เที่ยงธรรม
5 เด็กชายณัฐมณฑน์ การินธิ
6 เด็กหญิงนันทพร เสียงเสนาะ
7 เด็กหญิงศศิปรียา ยาสมุทร
8 เด็กหญิงนิภาวรรณ ทัตสอย
9 เด็กชายกิตติธร จำปา
10 เด็กชายวรภพ รักคน
11 เด็กชายก้ง แซ่ย่าง
12 เด็กชายปรัชญากรณ์ คุณสุข
13 เด็กชายนพรัตน์ ตัน
14 เด็กหญิงพิชชาพร ลาดตะน๊ะ
15 เด็กหญิงศศิกานต์ บุญจันทร์
16 เด็กหญิงมัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์
13 ความซื่อสัตย์ 09-06-2559
1 นายสุรชัย ตื้อยศ
2 เด็กหญิงนันทพร เสียงเสนาะ
3 เด็กหญิงศศิปรียา ยาสมุทร

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net